W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
(zobacz na mapie)

Sekretariat
tel. +48 22 273 1001
fax +48 22 779 3481
e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl


skrytka NCBJ w ePUAP: /NCBJ/SkrytkaESP


www.ncbj.gov.pl


Informacje dodatkowe:
NIP: 532-010-01-25; REGON: 001024043
KRS: 0000171393; DBO: 000004834

Wynik II przetargu na sprzedaż działki gruntowej położonej przy ul. Ługi w Otwocku

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej położonej przy ul. Ługi w OtwockuW wyniku II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Ługi w Otwocku, przeprowadzonego w dniu 10.06.2024 r. została wybrana oferta firmy MAK DOM HOLDING SA ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno z najwyższą ceną, tj. 2 600 000 zł 


obwieszczenie o przetargu – zaproszenie do składania ofert

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH,
z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Andrzeja Sołtana 7 ogłasza  II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ługi w Otwocku

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 2867m2 oznaczonej jako dz. 11/2 z obrębu nr 0029, położonej przy ul. Ługi w Otwocku, gmina Otwock, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
 2. Właściciel: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Księga wieczysta nieruchomości: WA10/00021179/4.
 3. Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych położone na terenie oznaczonym jako tereny mieszkaniowe. Uzbrojenie techniczne w drodze przy ul. Ługi. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M-11 - tereny mieszkaniowe o funkcji: zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi netto: 776 650,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
 5. Warunki przetargu:
  1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zm.) na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
  2. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 10.06.2024 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 w bud. nr 28, pom. nr 6 o godz. 10:00
  3. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2024 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych j. w. w bud. 28, pok. 26 lub drogą pocztową, przy czym liczy się data wpływu oferty do Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „ŁUGI”.
  4. Wybór oferty nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży, lecz konkretyzację podmiotu, z którym Narodowe Centrum Badań Jądrowych może zawrzeć umowę sprzedaży, jeżeli uzyska zgodę właściwego organu, o której mowa w art. 38 i nast. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.).
  5. Wadium:
   1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, mBank S.A. Nr 64 1140 1977 0000 5821 8300 1003, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj. 77 665,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych), w tytule przelewu wskazując: „ŁUGI”.
   2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na ww. rachunek bankowy.
   3. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał przepada na rzecz Narodowego Centrum Badań Jądrowych jeżeli oferent ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
   4. Wadium oferentów, których ofert nie wybrano zwraca się bez odsetek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w terminie trzech dni od dnia wyboru.
   5. Wadium zwraca się bez odsetek w terminie trzech dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
   6. Wadium zwraca się bez odsetek oferentowi, który przetarg wygrał
    w przypadku nieuzyskania przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, zgody właściwego organu na zawarcie umowy sprzedaży, zgodnie z art. 38 i nast. ww. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w terminie trzech dni od dnia doręczenia odmowy wyrażenia zgody. 
   7. Wadium przepada na rzecz Narodowego Centrum Badań Jądrowych jeżeli żaden z oferentów nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej
  6. Dodatkowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać  w Dziale Administracyjnym NCBJ, tel.: 22 273 1580,  22 273 1020.
  7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
   1. imię nazwisko i adres oferenta w przypadku osób fizycznych albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
   2. datę sporządzenia oferty, dowód wpłaty wadium,
   3. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym
    i prawnym nieruchomości oraz z ograniczeniami wynikającymi z ww. ustawy
    o zasadach zarządzania mieniem państwowym i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   4. cenę oferowaną przez oferenta, nie niższą niż ww. wskazana cena wywoławcza,
   5. zobowiązanie do jednorazowej wpłaty całości oferowanej ceny w przypadku wygrania przetargu na ww. konto Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży,
   6. okres związania ofertą nie krótszy niż 180 dni od dnia otwarcia ofert,
   7. podpis oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji,
   8. dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania oferenta (odpis z właściwego rejestru lub dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w notarialnie poświadczonej kopii) osoby podpisującej ofertę.
  8. Koszty związane ze sprzedażą i przeniesieniem praw do nieruchomości, w tym opłaty notarialne i sądowe, obciążają w całości kupującego.
  9. Narodowemu Centrum Badań Jądrowych przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferuje tę samą cenę.
  10. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert poniżej ceny wywoławczej.
  11. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawrze umowę sprzedaży, jeżeli uzyska zgodę właściwego organu na jej zawarcie, zgodnie z art. 38 i nast. ww. ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W przypadku nieuzyskania takiej zgody, Narodowe Centrum Badań Jądrowych nie będzie zobowiązane do zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem.   
  12. Narodowe Centrum Badań Jądrowych ustali z wybranym przez siebie notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadomi o tym terminie oferenta, który wygrał przetarg.
  13. Cena wywoławcza jest ceną netto. Przez cenę nabycia rozumie się cenę zaoferowaną przez oferenta, który przetarg wygrał, powiększoną o 23% należnego podatku VAT.
  14. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy sprzedaży.
  15. Narodowe Centrum Badań Jądrowych  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powiadom znajomego