Narodowe Centrum Badań Jądrowych to instytut badawczy - państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

Z dniem 1 września 2011 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 (Dz. U. Nr 173, poz. 1032) został połączony Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana i Instytut Energii Atomowej POLATOM. Połączenie instytutów nastąpiło przez włączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM do Instytutu Problemów Jądrowych.

Instytut badawczy o nazwie Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. nr 3, poz. 618 z późn. zm.);
  3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM (Dz. U. Nr 173, poz.1032);
  4. ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
  5. rozporządzenia Rady Ministrów z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Narodowego Centrum Bada ń Jądrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1448);
  6. statutu zatwierdzonego przez Ministra Klimatu dnia 17 czerwca 2020 r.

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw energii.

Informacje dodatkowe:

NIP: 532-010-01-25
REGON: 001024043
KRS: 0000171393
DBO: 000004834