Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)

„Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” można przesłać:

e-mailem na adres: bip@ncbj.gov.pl
pocztą na podany adres Instytutu z zamieszczeniem na wstępie listu adnotacji „Wniosek o    udostępnienie informacji publicznej”  oraz nazwiska i adresu nadawcy
faksem na numer +48 22 779 34 81
Odpowiedź na wniosek będzie wysłana z zachowaniem przepisów Ustawy.

Tylko informacja znajdująca się w BIP jest traktowana jako „informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona […] bez pisemnego wniosku” (w zgodzie z Art. 10 ustęp 2 Ustawy).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona – jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.