Zgodnie z ustawą Prawo atomowe, art. 35 a, ust. 2 (Dz. U. RP z dnia 4 listopada 2014 r., poz. 1512) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego zamieszcza na stronie internetowej jednostki, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy informację o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne.Załączniki:

Informacja o promieniowaniu jonizującym na terenie NCBJ i w jego okolicy w roku 2020
Informacja o promieniowaniu jonizującym na terenie NCBJ i w jego okolicy w roku 2019