Nazwa podmiotu publicznego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Status pod względem zgodności z ustawą: zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-03-09

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Marek Pawłowski

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Marek Pawłowski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: marek.pawlowski@ncbj.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 48 22 273 13 24

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma trzy lokalizacje. Obecnie budynki w znacznej większości nie zapewniają dostępu osobom niepełnosprawnym.

Siedziba główna NCBJ
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk
52°07'27.6"N 21°20'19.3"E
52.124327, 21.338690
Kompleks Jądrowy Świerk znajduje się w odległości ok. 30 km na południowy wschód od Warszawy (ok. 5 km na wschód od Otwocka). Zajmuje on teren 44 ha – ogrodzony, strzeżony i wyposażony w dedykowaną infrastrukturę techniczną – m.in. trzy linie zasilania energią elektryczną i własne ujęcie wody. Na terenie Kompleksu Jądrowego znajduje się większość zakładów naukowych NCBJ oraz administracja, swoją siedzibę ma również Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Filia NCBJ w Warszawie
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
52°12'41.9"N 20°58'59.4"E
52.211642, 20.983154
Warszawska filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. Pasteura 7. Zajmuje część budynku wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W filii ulokowane są zakłady Departamentu Badań Podstawowych NCBJ: Zakład Fizyki Jądrowej, Zakład Fizyki Teoretycznej, Zakład Fizyki Wielkich Energii oraz Zakład Astrofizyki.

Filia NCBJ w Łodzi
ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 69, 90-558 Łódź
51°45'46.3"N 19°26'30.6"E
51.762846, 19.441828
Łódzka filia Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowana jest przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69. Mieści się tutaj Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki NCBJ.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Udogodnienia

1. Na stro­nie inter­ne­to­wej można korzy­stać ze stan­dar­do­wych skró­tów kla­wia­tu­ro­wych.

2. W menu górnym strony został udostępniony przy­cisk zwiększania kontrastu „Dla słabowidzących”.

3. W menu górnym udostępniliśmy mapę strony ułatwiającą nawigację.

4. W menu górnym zamieszczono przycisk Wersja tekstowa pozwalający na zmianę strony na wersję ułatwiającą czytanie.